Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung cơ bản sau:

Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh: Quý I/2020 đến Quý II/2021. Nay điều chỉnh là: Quý I/2020 đến Quý II/2023. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Quyết định số 196/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Vincom Retail: Bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp kiểm tra, theo dõi, quản lý theo quy định. Thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ về đất đai, quy hoạch, xây dựng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, văn hóa xã hội, an toàn lao động và các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Giao các sở, ngành chuyên môn và UBND thành phố Sông Công căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của ngành/đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ theo đúng quy định.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm