Mặt bằng thiết kế tầng Block A3 Sunshine Diamond River

Mặt bằng thiết kế tầng Block A3 Sunshine Diamond River

Mặt bằng thiết kế tầng Block A3 Sunshine Diamond River